DIALOG - WŁADZA - POSŁUSZEŃSTWO

  P. Profesor Sławiński

  2 października br. w naszym domu zakonnym w Górze Kalwarii odbyło się doroczne spotkanie dla dyrektorów, nauczycieli, wychowawców i katechetów. OTO NAGRANIE DWÓCH KONFERENCJI PRELEGENTA:  Konferencja 1
  Konferencja 2

  ARTYKUŁY dr. Stanisława Sławińskiego DOSTĘPNE W MEDIACH

  Dialog i przykład warunkiem skuteczności Narodowa strategia wychowania Narodowa strategia wychowania

  AUTORYTET NAUCZYCIELA

  Marcin Gonera

  Osobowość nauczyciela to ogół wszystkich jego właściwości, które przejawiają się w różnych formach zachowań regulujących jakość interakcji między nim a wychowankiem.
  Efektem określonego sposobu zachowania się nauczyciela jest motywacja ucznia do pracy.

  Słowo "autorytet" pochodzi z łacińskiego auctoritas i oznacza wiarygodność, postawę odznaczającą się godnością, powagę i dostojeństwo.
  Głównym czynnikiem warunkującym powstanie autorytetu jest uznanie przez pedagoga godności ucznia jako osoby, czego skutkiem są relacje oparte na zaufaniu i życzliwości.

  Nauczyciel z autorytetem to taki, który posiada pedagogiczny talent, czyli zdolności przerastające przeciętną normę i umożliwiające osiągnięcie nieprzeciętnych sprawności.
  Nie istnieje jedna cecha, która jest podłożem talentu, ale niewątpliwie podstawowym warunkiem jest bogactwo osobowości.
  Utalentowany pedagog musi się charakteryzować duża inteligencją, musi autentycznie kochać dzieci, znać swój przedmiot nauczania, posiadać dojrzałą osobowość oraz interesować się tym, czego naucza.

  Talent pedagogiczny przejawia się w tym, że nauczyciel jest kontaktowy, czyli umie współtworzyć odpowiednią atmosferę, a także posiada żywą wyobraźnię pomagającą mu aranżować sytuacje odbiegające od schematu.
  Musi się on ponadto cechować empatią i otwartością.

  Pewność siebie, spokój, wiara we własny możliwości, ale także bezkompromisowość i konsekwencja w realizacji wytyczonych celów, są cechami pomagającymi budować korzystne relacje pedagoga z wychowankiem.

  Jaki jest związek między autorytetem pedagogicznym a szkolnymi sukcesami ucznia?
  Dziecko jako osoba, która potrzebuje emocjonalnego bezpieczeństwa w sposób naturalny szuka ludzi, którym może zaufać i którzy odnoszą się do niego życzliwie.
  W momencie, kiedy uczeń będzie szanował nauczyciela i miał świadomość że można na nim polegać, uczenie będzie dla niego łatwiejsze.
  Konsekwencją posiadania autorytetu jest bowiem możliwość pozytywnego wpływania na ludzi, modelowanie ich zachowań oraz formowanie ich osobowości poprzez przekazywanie im określonych norm i wartości.

  Nie można jednak zapominać, że obok cech psychicznych, ważnym czynnikiem budowania autorytetu są kompetencje zawodowe nauczyciela. Musi on posiadać zdolność wykonywania swoich czynności w sposób zgodny z przyjętymi standardami.
  Nauczyciel kompetentny umie sam konstruować program nauczania, posiada zdolność właściwej oceny pracy ucznia, a także łatwość działania w zespole.

  O skuteczności pedagogicznej pracy decyduje również to, czy nauczyciel traktuje swój zawód jako pewną formę życiowego powołania. Powinien on bowiem mieć świadomość wartości miejsca, jakim jest szkoła oraz dostrzegać piękno w możliwości kształtowania osobowości młodych ludzi.


  WSPOMAGANIE UCZNIA
  W ROZWOJU OSOBOWYM
  JAKO CEL EDUKACJI

  Wstęp

  Szeroko rozumiany rozwój cywilizacji i wynikające z niego przemiany społeczne, wywołują zasadnicze zmiany w zakresie prezentowanych potrzeb, wymagań i możliwości współczesnego człowieka. Wynikiem tych zmian jest znaczący wzrost dostępu do wiedzy, zdobyczy nauki i kultury, ale także wzrost tempa i intensywności życia, poziomu stresu i ilości zagrożeń. Współczesny człowiek staje się bardziej świadomy, z coraz większą uwagą planuje swoją przyszłość, analizując wydarzenia przeszłe. Aby przetrwać eksploatuje i zmienia otoczenie zewnętrzne, uczy się także inwestować w samego siebie.

  Obszarem szczególnego zainteresowania i znaczących zmian staje się więc wychowanie i edukacja. Coraz bardziej ceni się wykształcenie i przygotowanie do życia, pozwalające na adaptację i rozwój w ciągle zmieniających się warunkach, na wartości traci zaś wiedza teoretyczna, książkowa i nie pomagająca w przystosowywaniu się. Wynika to w dużej mierze ze wzrostu znaczenia i skuteczności kształcenia integrującego nauczanie z wychowaniem. Wzrasta także poczucie odpowiedzialności za kształcenie jako proces przygotowywania ucznia do skomplikowanego i pełnego wyzwań życia. Pojawia się więc potrzeba systemowych zmian podejścia do kształcenia człowieka, co stanowi podstawę nowej Ustawy o Systemie Oświaty.

  W związku z Reformą Oświaty pojawia się potrzeba dookreślenia stanowiska psychologii w podejmowanych działaniach. Psychologia edukacji (Brzezińska, Lutomski 1993) to coraz częściej pojawiający się kierunek badań i rozważań teoretycznych, zajmujący się całościowym podejściem do procesu kształcenie. Edukacja ujmowana jest tu w szerokim znaczeniu i rozumiana jest jako procesu wywierania wpływu przez jedne osoby na drugie z zamiarem (intencją) podtrzymania dokonujących się w nich przemian. Wychowawcami (edukatorami) są zwykle bardziej kompetentni w jakiejś sferze członkowie społeczeństwa, wychowankami (edukowanymi) - osoby uznawane pod tym względem za mniej kompetentne.

  Proces wywierania wpływu ma miejsce w toku całego życia człowieka - od narodzin do śmierci. Dotyczy on nie tylko przekazywania wiedzy, ale także postaw, wartości i umiejętności. Aby odróżnić to podejście od tradycyjnego pojęcia wychowania, do określa się pojęcie edukacji poprzez pojęcie wspomagania osoby w rozwoju.

  CZYTAJ CAŁOŚĆ


  mgr Alina Budzyńska
  pedagog Gimnazjum nr 2 w Płocku

  CHARAKTERYSTYKA PSYCHOLOGICZNA PROBLEMÓW MŁODZIEŻY W WIEKU DORASTANIA

  O młodzieży gimnazjalnej napisano już wiele złego: niezdyscyplinowana, agresywna, wagarująca, zbuntowana, często bez motywacji do nauki, bez szacunku do nauczyciela, wpadająca w pułapkę uzależnień itp. Gimnazjum, a dokładnie zachowania młodzieży gimnazjalnej, były nawet porównywane z "puszką Pandory". Pojawiały się zdania, że jeśli wychowawczo najtrudniej jest w gimnazjach, należy je zlikwidować, wrócić do poprzedniego systemu szkolnego. Wszyscy wiemy, że okres dojrzewania jest dla każdego młodego człowieka trudny, ale rzadko zastanawiamy się nad przyczynami tych problematycznych zachowań. A tymczasem w okresie dojrzewania następują istotne zmiany w sferze somatycznej, psychicznej a także duchowej. Właściwie nic w tym młodym człowieku nie pozostaje na swoim miejscu. Ten świat ludzi młodych, ten okres burzy i naporów, jest tak trudny, że nie tylko rodzice czy wychowawcy mają problem z młodymi ludźmi, ale sami ci młodzi ludzie mają problem ze sobą. Na ich sytuację psychiczną należy spojrzeć od ich strony, podjąć wysiłek lepszego zrozumienia, co się dzieje w młodym człowieku, w okresie, który psychologowie nazywają okresem adolescencji (adorescere - rosnąć, zbliżać się ku dorosłości).

  CZYTAJ CAŁOŚĆ


  Małgorzata Kieroń
  Dzierżoniów

  DOBRY NAUCZYCIEL

  Każdy typ szkoły powinien mieć nauczyciela o specjalnym przygotowaniu i swoistej postawie pedagogicznej. Same studia pedagogiczne i praktyka - nie wystarczą, by uczynić dobrego nauczyciela. Miłość bliźniego powinna być prawem w kontaktach z młodzieżą. Umiłowanie wiedzy i pragnienie sprawiedliwości powinny charakteryzować nauczyciela.
  Nauczyciel rozumny, w starym zwyczaju, czy przesądzie potrafi odnaleźć duchowy sens, wyjaśniając dziecku te problemy, których rozwiązaniu swego czasu służyły. By być dobrym nauczycielem nie można się obejść bez światopoglądu. Dziecko przebywając w towarzystwie takiej osoby "wdycha to duchowe powietrze"

  Prawdziwe przewodnictwo, przewodnictwo w miłości i przez miłość jest przesłanką albo raczej formą wszelkich rodzajów i wszelkich stopni wychowania człowieka. O tym wie dobrze każdy wyrobiony nauczyciel i każdy doświadczony wychowawca, zwłaszcza ten, który sam stwierdzi z goryczą, że brak mu tego dobroczynnego daru miłości nad techniką jego wyłożenia.

  Dobry nauczyciel potrafi zainteresować uczniów, i pomóc im w przyswojeniu tego co jest w podręczniku. Znajdzie on wyjaśnienie tego, co zatrzymało ucznia. Wytłumaczy on w taki sposób, by to zrozumiał.

  Tym co odznacza nauczyciela to jego mistrzowski talent i sztuka pedagogiczna. Bez zainteresowania przedmiotem nie może być aktywnego, samodzielnego myślenia, a pierwszym warunkiem wywołania zainteresowania w uczniach jest, żeby nauczyciel sam interesował się przedmiotem tego, czego uczy. Nauczyciel ciągle powinien się doskonalić w "podstawach" nauki o wychowaniu, tj. w pedagogice, psychologii; socjologii.
  Powinien on przede wszystkim żyć w swym przedmiocie "tj kształcić, czytać, w miarę możliwości brać udział w badaniu tego, czego uczy." Powinien być człowiekiem rozszerzającym swą wiedzę i kulturę ogólną, także poza zakresem samego zawodu.

  Często przygotowanie pedagogiczne przewyższa naukowe znaczenie. Nauczyciel, który zna mniej swój przedmiot, ale umie go interesująco uczniom przedstawić jest lepszy od nauczyciela znającego świetnie przedmiot, ale nie panującego nad techniką jego wyłożenia.

odsylacz© sister