WYMAGANIA EDUKACYJNE DOTYCZĄCE LEKCJI RELIGII

  Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

  twórczo i samodzielnie angażuje się w przebieg lekcji, poszerza zakres wiedzy religijnej nieprzewidziany w podstawie programowej,
  proponuje oryginalne i nietypowe rozwiązania problemów teoretycznych i praktycznych,
  bierze udział w konkursach i olimpiadach,
  angażuje się w prace pozalekcyjne np. montaże sceniczne, gazetki religijne,
  twórczo uczestniczy w życiu parafii np. należy do organizacji katolickich,
  jego pilność, systematyczność, zainteresowania, stosunek do przedmiotu jest wzorowy
  posiada inne osiągnięcia indywidualne promujące ocenę celującą,
  jest wzorem do naśladowania dla kolegów i koleżanek.

  Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

  opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania,
  samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne,
  sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami,
  potrafi rozwiązywać problemy życiowe w świetle wiary,
  angażuje się w prace pozalekcyjne,
  uczestniczy w życiu parafii,
  jest pilny, systematyczny, a jego stosunek do przedmiotu jest pozytywny,
  systematycznie i starannie prowadzi zeszyt przedmiotowy,
  odrabia prace domowe z zaangażowaniem i pogłębioną refleksją,
  aktywnie uczestniczy w zajęciach,
  jest wzorem do naśladowania dla kolegów.

  Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

  opanował zakres wiedzy i umiejętności w stopniu dobrym,
  poprawnie stosuje zdobyte wiadomości w praktyce,
  samodzielnie wykonuje typowe zadania teoretyczne,
  angażuje się w prace pozalekcyjne,
  jest systematyczny, a jego stosunek do przedmiotu jest pozytywny,
  systematycznie i starannie prowadzi zeszyt przedmiotowy,
  odrabia prace domowe.

  Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

  opanował wiadomości i umiejętności w stopniu dostatecznym,
  rozwiązuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności,
  prowadzi zeszyt przedmiotowy w miarę systematycznie i w miarę starannie,
  sporadycznie odrabia prace domowe,
  uczestniczy w zajęciach, a jego stosunek do przedmiotu jest pozytywny.

  Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

  opanował zakres wiedzy i umiejętności na poziomie wymagań zawartych w minimum programowym,
  rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności,
  uczestniczy w zajęciach, a jego stosunek do przedmiotu jest pozytywny.

  Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

  nie opanował wiadomości i umiejętności określonych minimum programowym,
  sporadycznie uczestniczy w zajęciach, a jego stosunek do przedmiotu jest naganny,
  nie prowadzi zeszytu przedmiotowego,
  odmawia współpracy z katechetą.
odsylacz© sister