GLINA W RĘKU GARNCARZA

  Glina w ręku garncarza /por Jer 18, 6/, wychowawca w ręku Boga

  Duch

  Wychowawca chrześcijański to nie tylko katecheta. Jest nim każdy nauczyciel, który przyznaje się do Jezusa Chrystusa. Takiego podejścia do sprawy wymaga rzucone nam wyzwanie do integralnego wychowania młodego człowieka. Nauczyciel każdego z przedmiotów szkolnych nie może poprzestać na przekazywaniu wiedzy z pominięciem kształtowania osobowości ucznia, jego uczuciowości, postaw moralnych i wolności w dokonywaniu wyborów życiowych.
  Przykre doświadczenia związane z naszą profesją, jaką jest wychowywanie młodego pokolenia, często brak współpracy środowiska rodzinnego, brak szacunku i dowartościowania również ze strony społeczeństwa, a nawet pomniejszanie naszej pracy poprzez media, sprawiają, że nie dostrzegamy piękna i wartości tego, do czego zostaliśmy zaproszeni przez Stwórcę.

  CZYTAJ WIĘCEJ  OTRZYMASZ JEGO MOC

  Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będzie Moimi świadkami aż po krańce ziemi (Dz 1, 8)
  Duch
  WSTĘP

  Sakrament bierzmowania - zwany też - sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej jest zaproszeniem Boga Ojca skierowanym do Ciebie przez Jezusa Chrystusa w mocy Ducha Świętego do wejścia w zażyłość z Nim, poprzez udzielenie odpowiedzi wiary i świadectwa życia w całkowitym zawierzeniu Jego miłości tego wszystkiego, co dotyczy Twojej przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. On jest tym, który zna Twoje troski i wie czego Ci potrzeba zanim Go o to poprosisz. Tyko On zna najgłębsze tajniki Twojego serca i tylko On może je zaspokoić. W swej wszechmocy może zbawić świat bez Twojego udziału, jedna kropla Jego Krwi przelanej na Krzyżu wystarczy, aby wykupić człowieka z niewoli grzechu. W miłości swej jednak idzie dalej aż do bezgranicznego uszanowania ludzkiej wolności. W swej miłości zaprasza Ciebie do udziału w swoim dziele zbawienia człowieka. Jesteś bowiem Jego umiłowanym dzieckiem, dziedzicem Królestwa Bożego i chce podzielić się z Tobą darem zaufania i współdziałania. On jako Bóg, Dawca wszelkiego życia, Pan nieba i ziemi, Władca wszechświata przychodzi do Ciebie z prośbą: Jeśli chcesz, pójdź za Mną. Jeśli chcesz przyjmij mojego Ducha Świętego, podejmij z Nim współpracę i dołącz do Mnie. Pomóż mi gromadzić w jedno rozproszone dzieci Boże. Przygotowując się do bierzmowania otwórz swoje serce na kolejne etapy zaproszenia, które Twój Pan i Zbawca kieruje do Ciebie w zaufaniu i w nadziei odpowiedzi: Oto idę, Panie, aby pełnić Twoją wolę.

  CZYTAJ WIĘCEJ

odsylacz© sister