ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO POLSKIE

  Zjednoczone, Odrodzone) Królestwo Polskie - państwo polskie w okresie od 20 stycznia 1320 do 4 marca 1386, czyli za panowania dwóch ostatnich Piastów i Andegawenów.

  Administracyjnie dzieliło się na prowincje i województwa, lub ziemie. Było położone w rejonie Wyżyn Polskich i Ukraińskich na terytorium współczesnej Polski i Ukrainy. Głównymi rzekami były: Wisła, Warta, Wieprz, Narew i Dniestr. Graniczyło z: Czechami (poprzez wasalne księstwa śląskie), Węgrami, Księstwem Halicko-Wołyńskim (do 1340), Litwą, Mazowszem (od 1351 lenno Polski), Płockiem (od 1386 lenno Polski), Państwem Krzyżackim. W 1370 osiągnęło maksymalny zasięg terytorialny 270 000 km? i liczyło wówczas około 2,5 mln mieszańców.
  Formą sprawowania władzy była monarchia stanowa, która zastąpiła feudalną monarchię patrymonialną. Głową państwa był król, który rządził krajem za pomocą rozwiniętej administracji państwowej. Lata 1320-70 to okres zwiększania się władzy królewskiej, lecz już lata 1370-1386 to okres pomniejszania jej na rzecz szlachty. Miasta i wsie lokowano na prawie magdeburskim, poznańskim i chełmińskim. Ważnym dziełem króla Kazimierza były wydane w 1346 Statuty wiślicko-piotrkowskie, regulujące ustrój społeczny, prawo cywilne, karne, sądownictwo, administrację. Za jego panowania utworzono również koncepcję Korony Królestwa, która odbierała władcy prawo swobodnego dysponowania ziemiami państwa, tj. dzielenia królestwa między synów i nadawania jego ziem innym państwom.
  Społeczeństwo dzieliło się na: szlachtę, mieszczaństwo, chłopów, Żydów i duchowieństwo. Ważniejszymi narodowościami byli: Polacy, Niemcy, Żydzi, Rusini i Ormianie. Zamieszkiwali tu jednak także Wołosi i ich potomkowie: Łemkowie, Bojkowie i Huculi. Większość mieszkańców była chrześcijanami (katolikami łacińskimi i ormiańskimi, prawosławnymi); wyjątkiem byli Żydzi, którzy wyznawali judaizm. Wymienione wcześniej religie wytworzyły w Polsce własną, kościelną administrację.
  Rozwój gospodarczy można zauważyć dopiero za rządów Kazimierza Wielkiego, ponieważ za rządów jego ojca Władysława Łokietka państwo prowadziło niemal nieustannie wojny z sąsiadami (Krzyżakami, Brandenburgią, Czechami) i ich sprzymierzeńcami, jednak z pomocą potężnego sąsiada - Węgier. Za rządów Kazimierza rozwinęło się rolnictwo, górnictwo, handel, kolonizacja, bito polską monetę - grosza krakowskiego; zwiększyło to dochody do skarbu państwa. Państwo rozwinęło się również militarnie (za Kazimierza).
  Nadal podstawową siłą bojową było pospolite ruszenie składające się z ogółu szlachty. Do służby w armii wprowadzono również wójtów i sołtysów. By bronić granic wybudował wiele zamków i fortyfikacji. Każdy zamek musiał posiadać studnię. Wokół zamku nie budowano żadnych budynków a drzewa karczowano; były nie do zdobycia szczególnie jeżeli stały na wzgórzu. Często jedyną możliwością do zdobycia zamku było zagłodzenie jego garnizonu. Miasta zostały ufortyfikowane i obciążone kosztami utrzymania fortyfikacji (murów, wież, bram miejskich). Chłopi byli powoływani pod broń tylko w sytuacjach krytycznych


  HISTORIA

  W tym okresie Polska prowadziła wpierw wojnę z zakonem krzyżackim, a następnie przede wszystkim dyplomatyczne spory z Krzyżakami i Luksemburgami. W efekcie działań króla Kazimierza Wielkiego i jego doradców w 1335 Luksemburgowie otrzymali Śląsk i zrzekli się, w zamian za 20 000 kop groszy praskich, praw do tytułu króla Polski. Tym samym rządzący w Krakowie Piast został przez społeczność międzynarodową uznany za króla Polski. Działania prowadzone przez niego w kolejnych latach pozwoliły na zakończenie sporu z Krzyżakami (układ w Kaliszu z 1343), a następnie podjęcie ekspansji na Ruś Halicko-Włodzimierską.
  Po śmierci Kazimierza Wielkiego w 1370 tron polski przejął Ludwik Węgierski z dynastii Andegawenów. Okres jego rządów to zarazem początek supremacji szlachty w życiu politycznym kraju, obdarzonej w 1374 w Koszycach pierwszym przywilejem generalnym.
  Kiedy również Ludwik zmarł w 1382, w Polsce nastąpił okres najdłuższego w jej historii bezkrólewia. Ostatecznie królem Polski 16 października 1384 została córka Ludwika, Jadwiga Andegaweńska. W 1386 weszła ona w związek małżeński z księciem litewskim Jagiełłą, który 4 marca 1386 został koronowany na władcę Polski.


  Stosunki międzynarodowe

  Konflikty zbrojne
  1323-1323 - wyprawa polsko-węgierska na Ruś Halicko-Włodzimierską
  1326-1329 - wojna polsko-brandenburska
  1327-1332 - wojna polsko-krzyżacka
  1327-1332 - wojna polsko-czeska
  1340-1366 - wojna o Księstwo Halicko-Włodzimierskie (etap 1 i 2)
  1345-1348 - wojna polsko-czeska
  1370-1392 - wojna o Księstwo Halicko-Włodzimierskie (etap 3)
  1381-1386 - konflikt z Siemowitem IV
  Ważniejsze bitwy i oblężenia
  1327 - bitwa pod Gostyninem
  1331 - bitwa pod Płowcami
  1332 - oblężenie Brześcia Kujawskiego
  1340 - oblężenie Lwowa
  1341 - bitwa nad Wisłą
  1345 - oblężenie Krakowa
  1350 - bitwa pod Żukowem
  1375 - bitwa pod Gniewkowem
  1376 - oblężenie Złotoryi
  Traktaty pokojowe
  1332 - Zawieszenie broni między Polską a Czechami
  1329 - Pokój polsko-brandenburski w Landsbergu
  1343 - Pokój polsko-krzyżacki w Kaliszu
  1348 - Pokój polsko-czeski w Namysłowie
  Przymierza
  1320 - sojusz polsko-węgierski
  1325 - sojusz polsko-litewski
  1335 - sojusz polsko-czesko-węgierski
  1343 - sojusz polsko-zachodniopomorski
  1345 - sojusz Wittelsbachów, z Kazimierzem Wielkim i Ludwikiem Węgierskim


  Dwór królewski

  Królowie

  Luksemburgowie
  Jan Luksemburski
  hrabia Luksemburga (1309-1346)
  król Czech (1310-1346)
  król Polski (1310-1335)
  Piastowie
  Władysław I Łokietek
  książę brzeski (1267-1300)
  książę sieradzki (1288-1300)
  książę sandomierski (1289-1292)
  lennik Wacława II (1292-1300)
  regent w księstwie dobrzyńskim (1293-1295)
  książę łęczycki (1294-1300)
  książę wielkopolsko-pomorski (1296-1300)
  książę wiślicki (1304-1320)
  książę brzeski (1305-1320)
  książę sieradzki (1305-1320)
  książę sandomierski (1305-1320)
  książę krakowski
  książę gdański (1306-1309)
  książę wielkopolski (1314-1320)
  król Polski (Krakowa) (1320-1333)
  Kazimierz III Wielki (syn Władysława I Łokietka)
  król Polski (Krakowa) (1333-1370)
  kniaź halicki (1340-1343)
  kniaź halicki (1349-1370)
  kniaź Wołynia (1349-1350)
  Andegawenowie
  Ludwik I Andegaweński, zw.Węgierskim (siostrzeniec Kazimierza III Wielkiego)
  król Węgier (1342-1382)
  król Polski (1370-1382)
  kniaź halicki (1370-1382)
  Jadwiga Andegaweńska (córka Ludwika Andegaweńskiego)
  król Polski (1384-1399)
  kniaź halicki (1387-1399)


  Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Zjednoczone_Kr%C3%B3lestwo_Polskie

odsylacz

© sister